Polityka prywatności - Sklep

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz udostępnić Administratorowi podczas korzystania z Serwisu celem zakupu biletu na Wydarzenie oraz wykorzystywania plików Cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Przyczyną wprowadzenia zmian mogą być zmiany w przepisach prawa, rozwój technologii internetowej, wykorzystanie nowych narzędzi przez Administratora oraz inne obiektywne przyczyny. Na górze strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki Prywatności oraz Plików Cookies.

DEFINICJE:Administrator – Administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. O szczegółach przetwarzania danych informuję zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Tobą zawieram lub na przykład ogłoszeniach.

Administratorem Danych Osobowych wdrażającym niniejszą Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych jest Joanna Godek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Just Go Kreate Joanna Godek-Kowalska”, Młodochów 135, 39-307 Młodochów, NIP: 8172153998.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

Polityka – niniejsza Polityka prywatności, zawierająca informacje o przetwarzaniu Danych osobowych oraz używaniu plików cookie i podobnych technologii śledzących w ramach Serwisu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

Serwis – k strona prowadzona przez Organizatora pod adresem https://sklep.joannagodek.pl, dostępna za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz urządzeń mobilnych, oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów biletów na Wydarzenie. 

 • Użytkownik –osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Administratorem danych osobowych jest Joanna Godek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Just Go Kreate Joanna Godek-Kowalska”, Młodochów 135, 39-307 Młodochów, NIP: 8172153998

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem oraz adresem e-mail: hello@joannagodek.pl oraz pod numerem telefonu: 665624994.

 1. Kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail, formularz kontaktowy, media społecznościowe, czy zapisując się do newslettera przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres e-mail.
 2. Administrator przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „RODO” oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIA Z SERWISU?

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkowników, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyt.
 3. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z  Administratorem,  dane  zostały  udostępnione mu  bezpośrednio przez Użytkownika.
 4. Jeżeli dane Użytkownika zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała  do  Administratora,  to  źródłem  danych  jest ta  osoba.  W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
 5. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.  
 6. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu.

CEL I  PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie
  Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:
 • Analizy   ruchu   sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa  w  ramach  serwisu oraz dostosowywania treści (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Udzielania odpowiedzi na korespondencję, przekazania zamówionej oferty prowadzenia korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 • Dostarczania i wyświetlania treści w serwisie – w tym celu Administrator zbiera dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies; dane przetwarzamy na podstawie (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 • Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw,
 • zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora oraz badania opinii poprzez ankiety (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • W celach analitycznych i statystycznych – polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu obsługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. W celu skontaktowania się z Administratorem zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W JAKI SPOSÓB POZYSKUJĘ TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby. Definicja ta obejmuje dane osobowe zbierane w trybie online za pośrednictwem mojej Strony internetowej oraz stron firmowych na platformach zewnętrznych.
 2. Podczas kontaktu z mną możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Administratorzy danych mogą udostępniać sobie i innym spółkom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem Twoje dane osobowe i wykorzystywać je w sposób zgodny z niniejszą Informacją o prywatności. Mogę również łączyć je z innymi informacjami, w celu ulepszenia moich treści.
 3.  Gromadzę dane osobowe z różnych źródeł. Są to:
 • Dane osobowe przekazywane bezpośrednio – gromadzę dane o tym, w jaki sposób korzystasz z mojej strony np. informacje o rodzajach treści, które oglądasz lub którymi się zajmujesz, oraz częstotliwość i czas trwania Twoich działań.
 • Dane osobowe, które gromadzę automatycznie – otrzymuję również i przechowuję określone rodzaje danych osobowych za każdym razem, gdy kontaktujesz się ze mną online. Na przykład używam plików cookie i technologii śledzenia w celu uzyskania danych osobowych, gdy przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do mojej strony internetowej i innych treści dostarczanych na innych stronach internetowych. Dane osobowe są również gromadzone podczas wyszukiwania, publikowania postów. Przykłady rodzajów danych osobowych, które gromadzę, obejmują; adres IP, identyfikator urządzenia, dane o lokalizacji, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny.

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ICH

DANYCH OSOBOWYCH

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • Prawo dostępu do danych osobowych a także otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania bądź poprawienia danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwać Użytkownikowi zawsze i w każdym wypadku. Jest to związane z naturą przepisów prawa.

OKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy.
 3. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
 4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. 
 2. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 3. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług Administrator korzysta w związku z prowadzeniem Serwisu. 
 2. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Kanady oraz innych państw. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 3. Podmioty przetwarzające udostępnione dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:
 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (poprzednio Facebooka Ireland Limited). 
 • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – podmiot zapewniający system do wysyłki newslettera,
 • Facebook czy Instagram, szczególnie w zakresie narzędzi reklamowych,
 • Facebook Ireland Ltd. – w zakresie korzystania z narzędzi reklamowych Meta Platforms (Facebook) i powierzania danych w ramach grupy niestandardowych odbiorców.
 • Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom,
  urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.
 1. Podmioty przetwarzające udostępnione dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: 
 • Google Analytics by Google LLC – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis oraz narzędzie do analizy statystyk (Google Analystics).
 1. PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE
 1. Strona internetowa na której jesteś, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem narzędzia na urządzeń u Użytkownika.
 4. Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
 5. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przez Administratora („cookies własne”, które Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator Korzysta („cookies zewnętrzne”).
 6. Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
 7. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 8. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
  wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram;
  narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.
 1. LOGI SERWERA
 1. Korzystanie z mojej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 1. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 1. Administrator posiada profile w mediach społecznościowych Facebook i Instagram (nazywane „fanpage’ami”). Na fanpage’ach regularnie publikowane i udostępniane są treści, oferty i rekomendacje produktów.  Administratorzy serwisów społecznościowych rejestruje zachowania użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram. 
 2. Administratorzy serwisów społecznościowych mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania) użytkowników odwiedzających fanpage’e. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.
 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Będę aktualizować niniejszą Informację o prywatności, gdy będzie to konieczne. Gdy opublikuję zmiany w tym oświadczeniu, zmienimy również datę ostatniej aktualizacji. Będę również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Informacji o prywatności w archiwum.
 3. Nie ograniczę Twoich praw w ramach niniejszej Informacji o prywatności bez Twojej zgody.
Shopping Cart